Vilkår og betingelser

Nedenstående handelsbetingelser finder anvendelse mellem kunden og Grafikpaletten i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne.

1.1. Tilbud er bindende for kunden i 14 dage fra tilbuddets dato at regne.

1.2. Aftale er indgået, når kundens accept er modtaget af Grafikpaletten. I tilfælde, hvor kunden ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når Grafikpaletten har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling.

2.1. Alle priser er ekskl. moms.

2.2. Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger, samt de fra kunden modtagene specifikationer.

2.2.1. Har kunden anmodet Grafikpaletten om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk, cromalin m.m., er Grafikpaletten berettiget til at få dette arbejde betalt.

2.2.2. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er Grafikpaletten berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

2.2.3. Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valuta i danske kroner. Grafikpaletten forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.

2.3. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er Grafikpaletten berettiget til at kræve betaling for:

2.3.1. Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale, kunden har givet Grafikpaletten, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt, i så fald, at forholdet ikke bliver bragt i orden efter skriftlig aftalt frist for eftersendelse af rettet grundmateriale.

2.3.2. Arbejde udført i forbindelse med rettelser i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt,

2.3.3. Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med kunden efter aftalens indgåelse.

2.4. Alle priser er beregnet for levering fra Grafikpalettens kontor. Omkostninger til transport ud over pladsens grænser og til transportforsikring herfor betales af kunden ud over den aftalte pris.

2.5. Alle opgaver er inklusiv et oplæg og en korrekturgang med mindre andet er aftalt skriftligt.

2.6. Almindelige prisreguleringer sker til 1. januar hvert år uden yderligere varsel. Andre prisreguleringer sker med minimum en måneds varsel.

3.1. Med de i pkt. 3.2. nævnte forbehold finder levering sted på den med kunden aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted når Grafikpalettens arbejde er færdigt.

3.2. Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de i pkt. 10.1. nævnte omstændigheder eller kundens handling eller udeladelse, har Grafikpaletten ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af Grafikpalettens leveringsforpligtelser fordyres for Grafikpaletten, er Grafikpaletten dog forpligtet til at gennemføre disse, såfremt kunden erklærer at ville skadesløsholde Grafikpaletten ved betaling af den af Grafikpaletten beregnede merpris.

4.1. Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske inden 8 dage efter fakturadato.

4.2. Der påløber rente fra forfaldsdagen i henhold til renteloven.

4.3. På Grafikpalettens anmodning er kunden til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er Grafikpaletten forpligtet til at friholde kunden for enhver udgift forbundet hermed.

4.4. Er kundens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er Grafikpaletten berettiget til delvis fakturering.

5.1. Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning. Kunden er ansvarlig for lovligheden af det materiale og den information som stilles til rådighed for offentligheden, herunder at materiale og information ikke krænker tredjemands rettigheder eller kan vække anstød i offentligheden.

5.2. Kunden forpligter sig til og er ansvarlig for, at relevant information om kunden, herunder navn, adresse, postnummer, telefonnummer, e-mail-adresse samt virksomhedsnavn og CVR-nummer altid er korrekt hos Grafikpaletten, hvorfor kunden straks ved ændringer heri skal meddele disse til Grafikpaletten skriftligt.

6.1. Grafikpaletten er berettiget til uden forudgående varsel i det af kunden udleverede materiale at slette materiale, som efter Grafikpalettens skøn er ulovligt, af anstødelig karakter eller på anden måde strider imod god skik og brug.

6.2. Grafikpaletten opfylder reglerne om databeskyttelse. Kunden kan til hver tid kontakte Grafikpaletten og spørge til, hvilke af kundens oplysninger Grafikpaletten råder over.

7.1. Grafikpalettens skitser, layout, rentegning, tekstforslag o.l., uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører Grafikpaletten og må ikke uden Grafikpalettens godkendelse overlades til tredjemand.

7.2. Grafikpaletten forbeholder sig retten til at videregive personlige oplysninger til relevante myndigheder i sådanne tilfælde.

Indtræder forsinkelse, er kunden med det af pkt. 3.2. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt kunden samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

9.1. Grafikpaletten har intet ansvar for visuelle og funktionelle fejl og mangler, relateret til forhold som ikke er eksplicit skriftligt specificeret af kunden eller Grafikpaletten forud for aftalens indgåelse, eller som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur, prøvetryk eller endelig godkendelse, med mindre det handler om utilsigtede tekniske fejl fra Grafikpalettens side.

9.2. Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke kunden til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

9.3. Viser leverancen sig at være mangelfuld, er kunden pligtig til straks at reklamere herover. Undlades reklamation, eller reklamerer kunden for sent, mister kunden adgangen til at gøre manglen gældende.

9.4. Såfremt kunden selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter Grafikpaletten ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.

9.5. Problemer relateret til eksterne programmers opdateringer, nye versioneringer, eller programmer, der ophører med at være alment benyttede, er Grafikpaletten ikke ansvarlige for at løse.

10.1. I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har Grafikpaletten intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som Grafikpaletten ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering, eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport og importforbud og anden lignende force majeure situation.

10.2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 10.1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 10.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

10.3. I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter Grafikpaletten ikke for kundens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 10.4.

10.4. Grafikpaletten er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikkeerhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. Grafikpaletten er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved kundens kontrol af de leverede produkter. Grafikpaletten er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på kundens eller andres produktion, på produkter, der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter, eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra Grafikpalettens side er handlet med grov uagtsomhed. Grafikpaletten hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af, at Grafikpaletten i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for Grafikpalettens ansvar, er kunden pligtig at holde Grafikpaletten skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.

10.5. Grafikpaletten har intet ansvar for kundens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Grafikpaletten sig ansvar overfor tredjemand i anledning af kundens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder kunden Grafikpaletten skadesløs for et sådant ansvar samt sagsomkostninger.

Grafikpaletten er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører. Såfremt valg af underleverendør er oplyst til kunde ifm. aftalens indgåelse, fx ved specifikation af tredjepartsprodukter i handelsbetingelser, på tilbud eller ordrebekræftelse, kan Grafikpaletten ikke efterfølgende gøres ansvarlig for mangler ved underleverandørens leverancer.

12.1. Grafikpaletten anvender tredjepartsprodukter ved al trykning, foliearbejde samt ved opbygning og hosting af webløsninger.

12.1.1. Grafikpaletten kan ikke gøres ansvarlig for problemer som følge af ændringer af tredjepartsprodukter og ydelser, herunder udskiftning af/opgradering af server og software, der sker efter at løsningen er overdraget til kunden.

Aftalen er underkastet dansk ret og danske værnetingsregler. Hvilken som helst tvist om købte produkter eller manglende betaling afgøres af retten i Danmark, Roskilde.